وقتی میگوییم: ایرانی هستیم

منظورمان یک مفهوم صرفا نژادی و حتی دقیقا نژادی نیست

مفهومی فرهنگی و ایدئولوژیک و آیینی نیز نیست

خیلی چیزهای دیگر نیز نیست

...

ولی چه هست؟

سرزمینی واحد با مرزهایی در تغییر

اندیشه ها و احساساتی به نسبت واحد

فرهنگ و تمدنی با سابقه و پربها

مردمانی با پیشینه واحد را آفریده است

...

بعضی از دوران پیش از تاریخ در این سرزمین بوده ایم و البته آمده ایم

گروهی از دیرباز در این سرزمین ساکن شده ایم

چون اهالی تیره پوست جنوب ایران از بوشهر تا بلوچستان

بعضی با امواج آریایی خود را به این سرزمین رسانده اند

و بعضی با امواج اقوام بعدی

این مهاجران

مهاجم نیز بوده اند

ولی بالاتر از همه انسان بودند و عاقبت همخانه شدند

و فرهنگی عظیم و درخشان را در پنج هزار سال گذشته ساخته اند

و در جهان جهانی شده ی امروز

به ایرانی بودن خویش افتخار می کنیم

و در پی زدودن کاستی هایمان خواهیم بود

به لطف خداوند بخشنده و مهربان