ایران و ایرانی و ایرانگردی و ایرانشناسی و خلاصه هر چه به ایران مربوط است در دهه آینده رنگ و بوی بهتری خواهد داشت. خدا خواهد نصیب باشد