موقعیت جغرافیایی

استان مرکزی با ۲۹.۵۳۰ کیلومتر مربع پهنه در بین 33 درجه و 30 دقیقه تا 35 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 57 دقیقه تا 51 درجه ی طول شرقی قرار دارد، استان مرکزی حدود 1.82 % از پهنه ی کشور را دربرگرفته است.

استان مرکزی در قلمرو شرقی به هم پیوستن دو رشته کوه البرز و ابرسن (زاگرس) واقع شده است، بلندی های استان از حدود 1500 متر تا 3000 متر متغییر است، پست ترین نقطه ی استان دشت جنوب ساوه با حدود 1200 متر ارتفاع و بلندترین نقطه ی آن قله ی شهباز با ارتفاع 3388 متر در رشته کوه های راسوند قرار دارد.

حدود 33.9 % محدوده ی استان مرکزی را کوه ها، 14.9 % را تپه ها، 13.8 % را فلات ها و بقیه را دشت هایی با ویژگی های مختلف تشکیل داده است که تنوع اقلیمی جالب توجهی را پدید آورده است.


ادامه مطلب ...