نام های اصیل پسران ایرانی

11 اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است 12 اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان 13 اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان 14 اردلان   15 اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول 16 اَردین راستین و بزرگوار 17 اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک 18 ارژنگ        یکی از شخـصیت های شاهـنامه 19 ارسلان         شیر 20 اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون 21 ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ 22 ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول 23 ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم 24 ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان 25 ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی 26 ارشیا                        تخـت 27 اسفندیار  یکی از شخصیتهای شاهنامه 28 اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است 29 اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر 30 اشکان شاهان سلسله اشکانیان 31 افشین  نام سردار ایرانی 32 امید                 آرزو 33 امیر   شاه 34 اُمید در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان 35 انوش جاودانه 36 انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران 37 اوتانا هم پیمان داریوش اول 38 اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران 39 اُورداد از سرداران کوروش بزرگ

/ 0 نظر / 130 بازدید